prostorski načrt – napačno razumevanje nekaterih predlaganih

sprememb in podaljšan rok javne razgrnitve

Kranj, 9. avgust 2023 – Mestna občina Kranj zaradi odpravljanja posledic poplav in plazov podaljšuje javno razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – št. 4 do 31. avgusta 2023. Do konca javne razgrnitve je možno podati pripombe na razgrnjeno gradivo, ki je dostopno na spletu in v prostorih Mestne občine Kranj v času uradnih ur. Pristojni opozarjajo, da se med občani širijo napačne informacije v zvezi s spremembami občinskega prostorskega načrta – št. 4, ki po nepotrebnem povzročajo preplah. Mestna občina Kranj (MOK) opozarja, da so se v povezavi z javno razgrnitvijo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) – št. 4 v javnosti začele širiti napačne informacije. Tako pri t. i. vrisanih regulacijskih linijah ob Partizanski cesti, Cesti Kokrškega odreda, Cesti 1. maja in Likozarjevi cesti ne gre za nikakršno novost, ki naj bi jo prinašale zdaj predlagane spremembe OPN – št. 4. Vrisane  so bile že desetletja in so del že veljavnega OPN MOK. MOK poudarja, da je po  zakonu o cestah raba prostora znotraj regulacijske linije omejena. Regulacijska linija zaradi zagotavljanja prometne varnosti prepoveduje dodatne novogradnje objektov znotraj nje. Na javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPN – št. 4, ki zdaj poteka, ni nobenih novih načrtovanih ureditev, sploh pa ne takšnih, ki bi na omenjenih ulicah predvidevale rušitve objektov. Takšne razlage so tako brez vsakršne podlage v dejstvih. Prav nasprotno, saj je Oddelek za promet MOK  v okviru javne razgrnitve podal pripombo za zmanjšanje oziroma zoženje območja omejene rabe prostora ob Partizanski cesti. Regulacijska linija bo tako določala še celo ožje območje, kot je vrisano v zdaj veljavnem OPN MOK. Hkrati MOK poudarja, da se v OPN – št. 4 na ravni celotne občine v splošnem ne zmanjšuje obsega kmetijskih zemljišč, ampak se z njim v največji meri ureja realno stanje. Večina zemljišč K1, ki izgubljajo ta status, so že sedaj drugačne rabe. Za vsa ostala zemljišča, ki se spreminjajo iz kmetijskih v zazidljiva, pa so morali pobudniki kompenzirati njihove površine po načelu ena za ena; poiskati so torej morali ustrezna zemljišča, da se spremenijo iz zazidljivih ali gozdnih v kmetijska. Prav tako ne drži, da bi MOK v Struževem načrtovala gradnjo sežigalnice. V resnici gre za podlago, ki bi omogočila širitev poslovne cone Polica. PC Polica je v prostorskem načrtu določena le kot rezervna lokacija za morebitno umestitev prekladalne rampe Komunale Kranj, ki se trenutno nahaja na Ulici Mirka Vadnova na Primskovem. Primarna lokacija za postavitev prekladalne rampe je, kot je že bilo večkrat komunicirano, območje kroga avtocestnega izvoza Kranj vzhod.

Več informacij Kabinet župana Oddelek za komuniciranje in protokol Slovenski trg 1, 4000 Kranj, T: 04 2373 116 E: pr@kranj.si S: www.kranj.si FB: @MOKranj

2 | 2 Že več desetletij se kot nuja v Kranju kaže izgradnja dveh krakov severne obvoznice, ki sicer stoji v veljavnih prostorskih načrtih že desetletja. Ta dva kraka bi razbremenila obstoječe ceste skozi mesto (C. Staneta Žagarja) in bližnja naselja (Primskovo, Vodovodni Stolp), ki so sedaj preobremenjene in ne omogočajo  razširitve brez večjih rušitev hiš. Urbanistične zasnove Kranja še iz časa nekdanje Jugoslavije predvidevajo obvoznico okrog celotnega Kranja, tako imenovani ring. Od 80. let prejšnjega stoletja pa, razen Delavskega mostu in vzhodnega dela obvoznice, ni bila zgrajena nobena večja nova cesta, medtem ko sta številčnost prebivalstva in gostota prometa skokovito narasla. Promet na tem delu se bo še povečal, saj se v prihodnjih letih obeta nova infrastruktura – novi zdravstveni dom, nov dom upokojencev, potencialno tudi regijska bolnišnica, stanovanjski bloki, športna dvorana in širitev izobraževalnih kapacitet. Ob novih pridobitvah, ki bi prinesle še večjo gostoto prometa, bi bila severna obvoznica optimalna rešitev. Prav zato je predlagani optimalni premik bolj severno od obstoječe trase, saj bo s tem  bolj oddaljen od hiš in naselja (pomembno zaradi hrupa), izognili bi se tudi rušenju  stanovanjskih objektov na Primskovem, hkrati pa omogočili razvoj športnega parka Stanka Mlakarja z novo ledno dvorano. Predlagan premik bolj severno v SD OPN – št. 4 je sicer pod vprašajem zaradi odprtih vprašanj z državnimi institucijami za varovanje narave. MOK naproša občane, da morebitne nejasnosti in druga vprašanja, ki jih imajo, naslovijo na pristojne ali se oglasijo na MOK v času uradnih ur. Javna razgrnitev podaljšana do 31. avgusta Prvotno je javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – št. 4 zajemala obdobje od 14. junija do 13. avgusta 2023. MOK je zdaj podaljšala rok do 31. avgusta 2023, in sicer zaradi odpravljanja posledic poplav in plazov, ki jih je v minulih dneh prinesla najhujša naravna nesreča na slovenskih tleh. Vpogled v dokumentacijo je mogoč na spletni strani MOK na tej povezavi (Javna razgrnitev občinskih prostorskih aktov) in v prostorih Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1 v času uradnih ur. MOK bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na občinski spletni strani. Obravnavani bodo samo pripombe in predlogi, ki se bodo nanašali na spremenjene vsebine v SD OPN – št. 4.

TOLE SMO PREJELI Z MO KRANJ. OBJAVLJAMO V CELOTI. POHVALE ZA ODZIV, TODA: ALI NE BI BILO BOLJE JAVNOST PREJ SEZNANITI, PODUČITI? DANES NIKDAR NE SMEŠ PODCENJEVATI LJUDI, KI BEREJO, PRIMERJAJO, OCENJUJEJO IPD.

MIMOGREDE: JE BILA PRAVA SPODBUDA ZA TOLE TUDI OBJAVA NA TRMI.SI? DOMIŠLJAMO SI, A NI POMEMBNO - POMEMBNA JE BILA ZOPET IN SAMO REAKCIJA OBČANK IN OBČANOV. IN SEVEDA: PODALJŠANJE JAVNE RAZGRNITVE JE PRVA JAVNO PREDLAGALA TRMA.SI.....O TEM PA DVOMA NI!!!