"Popravek in prikaz nasprotnih dejstev članka z naslovom "Bojan Homan nadzoruje vrtce kjer zmaga podjetje, ki je (bilo) njegov poslovni partner" objavljenem dne 4.2.2022 na spletnem portalu trma.si in deljenem istega dne na socialnem omrežju Facebook:

"Ne drži, da naj bi Državna revizijska komisija (v nadaljevanju "DKOM") s pravnomočno odločitvijo dobesedno "raztrgala" odločitev, ki jo je sprejel prejšnji župan MO Kranj Boštjan Trilar. DKOM je na pobudo zagovornika javnega interesa presojala, ali je družba FLORA SPORT d.o.o. kot izbrani ponudnik naročnika MO Kranj sposobna izvesti dela, ki so bila predmet javnega naročila oz. povedano drugače, ali so njene reference, ki so bile nanjo prenesene iz družbe FLORA d.o.o ustrezne ali ne. DKOM je s sklepom ugotovila kršitev naročnika, vendar je zaključila, da kršitve ni mogoče odpraviti, zato ni ugodila predlogu vlagatelja, naj celoten postopek razveljavi. Ker v konkretnem postopku oddaje javnega naročila neizbrani ponudnik ni vložil zahtevka za revizijo, slednjega jhe vložil t.i. zagovornik javnega interesa, je naročnik z izbranim izvajalcem sklenil koncesijsko pogodbo. Takšna sklenitev po stališču pravne doktrine ne nasprotuje pravilom ZJN-3 in ZPVJN in je zakonita. Glede prenosa referenc še pojasnjujem, da je bila družba FLORA SPORT d.o.o. ustanovljena leta 2016, nanjo so bile prenesene kapacitete družbe FLORA d.o.o., med drugim tudi dejavnost urejanja zelenih in športnih površin, zasaditve zelenih in notranjih površin, urejanje strešnih vrtov, proizvodnjo in montažo vse urbane in športne opreme, vključno s premičninami, materialom, stroji izdelki, pogodbami o zaposlitvi z delavci ter vsemi referencami, pravicami intelektualne lastnine, good-willa in know-howa prenosne družbe t.j. FLORA d.o.o. Z vidika javnih naročil je tudi po stališču DKOM reference dovoljeno prenašati v primeru, kadar bi ponudnik sam razpolagal z istimi kadri, ki so izvedli podobne posle v preteklosti v imenu drugega gospodarskega subjekta (v smislu pripojitve, prevzema ali spojitve gospodarskih subjektov), oziroma kadar bi subjekt, ki z lastnimi referencami izkazuje tehnično usposobljenost za določeno vrsto del del, pri izvajanju teh del tudi dejansko sodeloval z drugim izvajalcem ali gavsaj nadzoroval. V primeru kadar en gospodarski subjekt inkorporira drugega, tako DKOM, s tem pridobi materialni in personalni substrat in s tem kadre, tehnologijo, znanje, izkušnje ipd. Na kateri gospodarski subjekt preidejo reference, je po stališču DKOM odvisno od vrste pravnega preoblikovanja. Družba FLORA SPORT d.o.o. trenutno v celoti izpolnjuje pogoje kot jih določa Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja zelenih površin, ki je bila sklenjena 14.12.2018, razlogi za prenehanje Koncesijske pogodbe niso podani, kar družba FLORA SPORT d.o.o. dokazuje tudi v sodnem postopku pred pristojnim sodišpčem. Sodni postopek še ni zaključen. Drži, da je bila družba FLORA SPORT d.o.o. izbrana kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročila "Storitve hišniških opravil z urejanjem okolice v enotah Kranjskih vrtcev", ne glede na navedeno pa je naročnik dne 4.3.2022 sprejel odločitev, da k sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zaradi spremenjenih okoliščin, ki naj bi nastale po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, ne bo pristopil. Poslovodstvo zavoda želi zaposlovati lasten kader, tovrstno odločitev pa podpira tudi svet zavoda naročnika. V zvezi s predmetnim javnim naročilom še pojasnjujem, da gre za tretje zaporedno javno naročilo, da je ponudbo v prvem in tretjem postopku oddala družba FLORA SPORT d. o. o. (postopek javnega naročila je bil s strani naročnika ustavljen nekaj dni po objavi obvestila o naročilu), ki pa ni poslovno sodelovala niti z Miho Tomažinom niti z Bojanom Homanom."

"Popravek in prikaz nasprotnih dejstev članka z naslovom "Politik sds, podjetnik Bojan Homan prejel državno pomoč..." objavljenem dne 7.02.2022 na spletnem portalu trma.si in deljenem istega dne na omrežju Facebook

Ne drži, da bi bil razpis VVZ Kranjski vrtci usmerjen k cilju, da gospod Tomažin prevzame hišniška dela v VVZ Kranjski vrtci. Družba FLORA SPORT d.o.o. je po izdaji sklepa o oddaji javnega naročila sprovedla ustrezne postopke za izbiro potencialnih kandidatov za opravljanje hišniških del v enotah Kranjskih vrtcev, dne 4.3.2022 pa je prejela obvestilo naročnika, da predmeta javnega naročil zaradi spremenjenega stališča novega poslovodstva ne potrebuje več. Kakršnekoli insinuirane povezave z Bojanom Homanom in Miho Tomažinom, ki naj bi vplivale na sklenitev posla z VVZ Kranjski vrtci, so torej popolnoma neutemeljene in zavajajoče."